תקנון החברה

תקנון ומדיניות החברה – Wild Adventures

הצהרת המשתתפ\ת

אני הח”מ: המזמינ\ה או הנוסע\ת מתחייב/ת
לשלם לחברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס, תמורת הזמנת שירותי תיירות, בהתאם למפורט
להלן ובעצם חתימתי על טופס זה הנני מאשר כי קראתי את פרטי הזמנה זו , את תנאי הטיול
וה”תקנון והמדניות” המופיעים כאן וכן את פרטי ההזמנה, ביצוע התשלום החיוב וההרשמה
כפי שנמסרו לי ו/או מופיעים באתר של חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס ואשר קראתי
אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי
המזמין/ה ו/או מי מהנוסעים לא קראה ו/או לא הסכים/ה להם
.

בנוסף ידוע לי והנני מצהיר בזאת כי התשלום בגין טיולים בחו"ל לטיולי
אתגר – ויילד אדונצרס אינו כולל ביטוח רפואי או ביטוח עבור הציוד והמטען וכי חברת טיולי
אתגר – ויילד אדונצרס אינה רוכשת עבור משתתפי הטיול ביטוח רפואי ועל המזמין והנוסע
לרכוש על חשבונו בנפרד פוליסת ביטוח לכל תקופת הטיול ולוודא שהיא מכסה ביטוח
למטען, ביטוח רפואי למטיילים, הכולל ספורט אתגרי וטיפוס, איתור וחילוץ, תאונות
דרכים בארץ היעד וכן כיסוי לאובדן נזק וציוד לפי שוויו האמתי וכן ביטוח המכסה
במקרה של ביטול מסיבות מוצדקות לפני מועד היציאה לטיול. כמו כן, יש לוודא שהביטוח
תקף לפחות 30 יום לפני מועד היציאה לטיול
.

אני מצהיר/ה שמצב בריאותי הגופני והנפשי מאפשר לי להשתתף בטיול זה
ובמאמץ הכרוך בו וידוע לי שהטיול כרוך במאמץ פיזי רב ונדרש כושר גופני מתאים ואין
לי כל מניעה לצאת ולהשתתף בטיול
. 
ידוע לי כי על סמך הצהרתי זו חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס מאשרת את השתתפותי
ולכן הנני מתחייב/ת בזאת לעדכן את חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס על כל שינוי
שיחול במצבי עד למועד היציאה ובמהלך הטיול
.
אם מסיבה כלשהיא (כולל רפואית) אאלץ לעזוב את הטיול במהלכו ולחזור
ארצה, כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עלי
.

עלות הטיול ואופן התשלום בכפוף לתכנית
הטיול הרלוונטית
.

שער החליפין לחישוב העסקה יקבע ביום
הכרזת הטיול כיוצא לפועל. השער לחישוב יהיה כקבוע בחוק הגנת הצרכן (תיקון 11) –
שער מכירת המחאות. עם זאת, במועד החישוב הסופי, כשבועיים לפני היציאה לטיול, טיולי
אתגר – ויילד אדונצרס שומרת לעצמה את הזכות לתיקון שער החליפין במידה וחלו שינויים
בשער החליפין מיום ההכרזה
.

 

תנאים כלליים

מטיילים יקרים, אנו ממליצים לכם לקרוא
את התנאים המובאים כאן לידיעתכם, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהטיול.ביטוח נסיעות

מיד עם הרשמתך לטיול ולאחר
שהטיול מוכרז כיוצא, יש לרכוש באופן פרטי ביטוח נסיעות אתגרי ומטען הכולל איתור
וחילוץ, לכל תקופת הטיול
. יש לוודא שהביטוח נותן כיסוי גם לנושא
תאונות דרכים בארץ היעד וכיסוי לאובדן/נזק לציוד וכמו כן, הביטוח זה יכסה גם במקרה
של ביטול מסיבות מוצדקות גם לפני מועד היציאה לטיול עפ”י
.

 

מקומות לינה ותוספת למטייל יחיד בחדר

האחריות על שיבוץ החדרים במלון /או
בית הארחה ו/או תקינות המתקנים הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה
של בקשה מיוחדת של המטייל תדאג חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס להעביר את הבקשה
לספק השירות או המלון אולם אין בצידה התחייבות כלפי המטייל למילויה אלא אם אושר
בכתב כי היא קוימה וככל שתידרש תוספת מחיר יאשר המטייל בטרם תאושר סופית
.
מטייל/ת יחיד/ה הנרשם לטיול אוטומטית יראה כמטייל המוכן לחלוק חדר עם
מטייל נוסף, במידה ואיננו\ה מעוניינ\ת מתבקש/ת לעדכן פרטים אלו על טופס ההרשמה.
חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס תנסה לעשות צירוף כזה אך במקרה ולא יתאפשר הדבר,
יחויב המטייל/ת בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד
.

 

סירוב לרישום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב
להרשמת מטייל אשר לדעתה מצבו הבריאותי או התנהגותו עלולים לפגוע בשאר משתתפי
הטיול, וזאת ללא כל צורך לנמק את עמדתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק את השתתפותו
של מטייל במהלך טיול אשר התנהגותו או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בטיול,
או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במטיילים אחרים, והכל ע”פ שיקול
דעתו הבלעדי של מדריך הטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזר הכסף על
הטיול.

 

דרכון ואשרות

באחריות המטייל לוודא שדרכונו בר תוקף
ל – 6 חודשים לפני מועד היציאה לטיול ושיש בו מספר עמודים ריקים לשם החותמות
המקומיות. באחריות המטייל לוודא שהונפקו לו אשרות כניסה למדינה לפני מועד היציאה
לטיול, גם אם הן נעשות במרוכז דרך חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס וככל שלא תינתן
אשרת כניסה למדינת היעד יחויב המזמין ו/או המטייל לשאת בהוצאות שהוצאו על ידי חברת
טיולי אתגר – ויילד אדונצרס ושאינן ניתנות להשבה וזאת בנוסף לאמור בדמי הביטול
.

 

אחריות ו/או ביטוח רפואי ומטען

לחברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס אין
כל שליטה או אחריות הנובעת משינויי תנאי מזג האוויר ו/או תנאי השטח המשתנים, שלמות
המתקנים והתשתיות בהם מבקרים המטיילים במסלול זה בין אם בעלייה להר ובין אם בירידה
ממנו
.
מובהר למטייל כי אין חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס כוללת במסגרת
התשלום ושירותיה ביטוח נסיעות אישי או ביטוח רפואי אישי או ביטוח למטען אישי
.
באחריותו/ה האישית של כל מטייל/ת לבטח עצמו בביטוח נסיעות, בריאות
ומטען. חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף לרכוש,
שיכול להיגרם במהלך הטיול למטייל/ת ו/או לחפציו עקב גניבה, אובדן, או כל הוצאה שעל
המטייל להוציא בגינם . בשל מורכבות הטיול, על המטייל לדאוג ולוודא כי ביטח עצמו
בביטוח נסיעות הכולל ספורט אתגרי בארץ היעד כולל איתור פינוי וחילוץ , כולל נזקים
הנובעים מתאונות דרכים וכן נזקים הנגרמים למטען או לרכוש בהתאם לשוויו האמתי על המטייל/ת
לשאת באחריותו/ה האישית לבטח עצמו בביטוח המכסה נזקים עקב תאונות דרכים וכן ביטוח
רפואי המתאים לטיול למאפייניו וכן לבטח את המטען בהתאם לשוויו האמתי
.

 

חיסונים

עליכם לבדוק במשרד הבריאות או במרפאות
מטיילים מהם החיסונים הדרושים ולהתחסן בהתאם להוראות (האחריות לחיסונים היא של
המטייל בלבד ולטיולי אתגר – ויילד אדונצרס אין כל אחריות בנושא)
.

 

מסלול הטיול

מסלולי הטיול מתוכננים על ידי חברת טיולי
אתגר – ויילד אדונצרס מתוך ניסיון רב והכרות מעמיקה עם המדינה ואתריה. מטרתנו היא
לקיים את תוכנית הטיול כפי שהוא מוצעת למטייל במסלול הטיול לפני מועד היציאה
מהארץ. עם זאת לעיתים מתרחשות תקלות בלתי צפויות שמאלצות את החברה לשינויים בסדר
המסלול, בהדרכה או בגורמים אחרים המרכיבים את הטיול ולפגיעה בשירותי הקרקע
המתוכננים. מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור, אך מאפשר למדריך הטיול אל הגמישות
לשינוי הסדר הפנימי בהתאם לתנאים המקומיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע
שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם תוך כדי ויתור על אתרים ומקומות המצוינים
בתוכנית הטיול, לעיתים יהיו אלו שינויים של הרגע האחרון, ע”י חברות התעופה או/ו
ע”י גורמים וספקים בשטח, כל זה על פי ניסיוננו המקצועי. שינויים אלו עלולים לגרום
לשינוי בעלות מחיר הטיול, ועלות זאת תחול על הנוסעים
.

 

מדריך הטיול

החברה תהיה רשאית להחליף מדריך מלווה
מסיבות בריאותיות או משיקולים פנימיים כאלו ואחרים. החלפת המדריך לא תוכל לשמש
עילה לביטול השתתפות בטיול ללא דמי ביטול מצד המטייל. ייתכנו מקרים בהם הטיסות
הבינלאומיות יתקיימו ללא ליווי מדריך, ו/או מדריך הקבוצה יקבל את הקבוצה בשדה
התעופה במדינה המיועדת ו/או ייפרד מהקבוצה לאחר סיום הטיול אך לא יחזור עם הקבוצה
ארצה
.

 

מהלך הטיול

חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס
איננה אחראית לכל נזק שיגרם למשתתפ\ת במהלך הטיול כתוצאה מרשלנות אישית של
המשתתפ\ת או ע"י משתתפ\ת אחר\ת.
טיולי אתגר – ויילד אדונצרס איננה אחראית לכל נזק שיגרם למשתתפ\ת כתוצאה של עזיבת
המסלול על דעת עצמו, עקיפת המדריך המוביל, אי ציות להנחיות המדריך בשטח, עזיבת
שביל ההליכה של הקבוצה, נזק כתוצאה מעזיבת הקבוצה לביצוע צילום, נזק כתוצאה מאי
ציות לכללי הבטיחות ליד מצוק ובמהלך הגלישה, או כל פעולה נגד הנחיות המדריך בתחילת
הפעילות ובמהלכה.

 

נסיעות וטרמפים

בהתאם לתוכנית ואופי
הטיול – לרשות המשתתפים יועמדו כלי רכב התואמים את אופי הטיול ובכללם.
למען הסר ספק, החברה אינה יכולה להיות אחראית לטיב המזגן המותקן ועוצמתו או
להתנהלות חברת ההסעות או כלי הרכב המסופקים היות ומדובר בחברה צד ג.
הנהג מחוייב לספק שירותי נסיעה בזמנים המפורטים בתוכנית הטיול בלבד
.

הנסיעה בטרמפים כרוכה בהוצאות השתתפות דלק, ועומדת על 75 שקלים למשתתפ\ת.
חברת טיולי אתגר – ויילד אדונצרס איננה אחראית על הטרמפים, לא בארגונם ולא על
תפקודם או השלכותיהם.
מדובר בהתנהלות בין משתתפ\ת למשתתפ\ת בלבד וכל האחריות או הנזקים העלולים  להיווצר מכך לא חלים על חברת טיולי אתגר – וייל
אדונצרס.

 

טיסות, מיסי נמל והיטלים שונים

חלק מהטיסות לטיול מוזמנות במסגרת
הזמנה קבוצתית וכל שינוי או חריגה ממסגרת הקבוצתית עקב בקשה מצד המטייל חייבים
בתוספת מצד המטייל.
וחלק מהטיסות מוזמנות ע"י הלקוח עצמאית.
ביטול השתתפות בטיול לאחר העברת מקדמות אל חברת התעופה יחייב את הנוסע בדמי הביטול
כפי שיחויבו על ידי חברת התעופה
.
טיולי אתגר – ויילד אדונצרס אינה אחראית בכל צורה שהיא בגין
שינוי מועדי וזמני הטיסה של חברת תעופה לאחר ביצוע ההזמנה ו/או תקלות, שיבושים או
נזקים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי על ידי חברות התעופה.
זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את חברות התעופה בגין נזקים אשר נגרמו לו עקב כך
.

לתשומת ליבך התנאים בכרטיס הטיסה
הם המחייבים את חברות התעופה ועליך לאשר את פרטי הטיסות היוצאות והחוזרות 72 שעות
לפני ההמראה
.
מרגע ההרשמה עד למועד הכרטוס והטיסה עצמה כל שינוי בעלויות הכרטיס
יחול על המטייל. מסי הנמל המשולמים בארצות היעד לפני הטיסה ישולמו ע”י המטיילים
בצורה עצמאית
.

 

צילום

במרבית הטיולים, צוות החברה יפתח קבוצת וואצאפ הכוללת את כל משתתפי
הטיול, בקבוצה זו יועבר מידע חיוני והיא מהווה פלטפורמה לשאלות בין המטיילים לבין
מדריך הקבוצה לבין עצמם. בתמונות והסרטונים שיצולמו משתתפי הטיול יפורסמו
באתר האינטרנט ו/או הפייסבוק והאתרים החברתיים של החברה, כל עוד לא התקבלה בקשה
מפורשת של המשתתף המצולם להורדת תמונתו מהאתר, החברה תראה בכך את הסכמתו להופעת
התמונות.

 

 

מדיניות
הרשמה וביטולים


הרשמה ותשלום

הרשמתו של נוסע/ת לטיול בחברת טיולי אתגר
– ויילד אדונצרס מהווה את הסכמתו/ה המלאה והמפורשת לתנאי ההשתתפות בטיולי החברה.
בזמן ההרשמה מתבקש/ת המטייל/ת להעביר טופס הרשמה מלא על פרטיו ודמי קדימה כמתבקש
בטופס ההרשמה. רק לאחר קבלתם ואישורם נחשב המטייל כרשום לטיול. תשלום דמי הקדימה
מהווה הסכמה מצד המטייל לתנאים המפורטים בדף מסלול הטיול, דף התנאים הכלליים
ובטופס הרישום
.
במידה והמטייל/ת לא ישלם את התשלומים עליהם הסכים/ה והתחייב/ה, אם
מבחינת סכום התשלום הכולל, אם מבחינת המועד לתשלום ואם מבחינת תשלום דמי הביטול,
רשאית טיולי אתגר – ויילד אדונצרס לחייב את כרטיס האשראי שלו
.

ביטול על ידי החברה

קיומו של טיול מאורגן תלוי במספר מינימלי של נרשמים לטיול.

החברה מתחייבת להודיעה ללקוחותייה על ביטול הטיול, לא יאוחר מ-10
ימים בטרם מועד היציאה במידה ולא נרשמו מספיק נרשמים לטיול המבוקש. באם בוטל הטיול
בשל אי הגעה למנימום הנדרש, לא תהיה ללקוח  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי החברה. מספר הלקוחות המינימלי ומספר הנרשמים יימסר לרוכש על פי בקשתו
.

לקוח אשר קיבל הודעת ביטול, יכול לבחור האם ברצונו להמתין למועד
הטיול הבא אחריו או להרשם לטיול אחר או לבטל את השתתפותו. במקרה של ביטול כאמור,
יוחזר מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח תוך 10 ימי עסקים. המתין הלקוח או ביקש
להשתתף בטיול אחר, יחולו עליו אותם התנאים בשינויים הנדרשים.

 

ביטול על ידי הלקוח

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את הטיול בהודעה בכתב לחברה
(באמצעות מייל ו/או דואר רשום), בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לטיול ובלבד שנותרו
למעלה מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות ממועד קבלת ההודעה במשרדי
החברה. בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י הלקוח מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו
הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הלקוח
ואין באפשרות החברה לקבל החזר בגינם
.

במקרים בהם לקוח לא השלים את מלוא סכום העסקה עד 7 ימים לפני יציאת
הטיול, הדבר יחשב כביטול עסקה מצד הלקוח ויגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטולים
של החברה ולטופס הרישום הנ"ל
.

במקרה בו יבטל הלקוח את הטיול יחולו תנאי הביטול כפי שמפורטים בפירוט
הבא
:

·
מרגע
ההרשמה ועד 20 יום לפני הטיול, ניתן לקבל החזר מלא (ללא דמי הרישום)

·
20 – 7 יום לפני הטיול
ניתן לקבל החזר של 40% מעלות הטיול.

·
7 יום לפני מועד הטיול,
לא ניתן לקבל החזר, ויגובה 100% מערך הטיול.

 

 

למען הסר ספק, דמי הביטול על פי הפירוט לעיל יחולו על כל ההזמנות של חברת טיולי אתגר – ויילד אדוונצרס,
מרגע אישור ההזמנה על ידי החברה במייל, בטלפון, בוואטספ,אסאמאס או בפקס והכל
כמפורט מעלה
.

הודעה שנתקבלה בחברה שלא בימי עסקים ו/או בחג ו/או בשבת תחשב כהודעה
שנתקבלה ביום העסקים הבא למועד קבלתה
.

במקרים חריגים בהם יבוטל טיול על ידי הלקוח בשל מצב רפואי חריג, ניתן
להעביר לחברה את האישורים הרפואיים הרלוונטים לצורך דחיית הטיול או ביטולו והכל
לפי שיקול דעת החברה
.

 

חיוב אשראי שניתן לבטחון

הלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס
האשראי שניתן לבטחון, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים
:

ככל וניתן שירות ו/או מוצר, בבית
המלון/ אצל ספק שירות/ מדריך/ ו/או כל גורם אחר, שאינו כלול בתוכנית הטיול ואשר לא
שולם על ידי הלקוח כחלק מחבילת הטיול ו/או באופן פרטי לבית המלון/ספק השירות/מדריך
ו/או גורם אחר והחברה נדרשה לשלם עלותו
.

ככל שתשלום כלשהו מהתשלומים עליהם
התחייב הלקוח, לא כובד
.

במקרים בהם הלקוח לא עזב את הפארקים
ו/או השמורות ו/או בתי המלון, במועד שנקבע בתוכנית הטיול, על דעת עצמו וללא הסכמת
החברה, תחייב החברה את הלקוח בעלות המלון ו/או השהייה בפארקים ובשמורות. למען הסר
ספק, ככל והחברה אישרה את הארכת השהייה, לא יחול חיוב ו/או יחול חיוב יחסי, לפי
המוסכם בין הצדדים
.

בכל מקרה בו הלקוח גרם לנזק במלון
ו/או ברכבי ההסעה ו/או בציוד אחר בו השתמש והחברה חוייבה בעלות הנזק
.
ו\או במידה והלקוח גרם לנזק או אובן לציוד האישי והקבוצתי של חברת טיולי אתגר –
ווילד אדונצרס.